O EXEKÚCIÁCH

Činnosť exekútorov upravuje zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení.

Súdny exekútor

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.
Exekútor je pri výkone svojej činnosti viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, zákonmi a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.
Exekútor môže zamestnávať zamestnancov, ktorí môžu vykonávať jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Exekučné konanie

Exekučné konanie je samostatné konanie, v rámci ktorého už nie je možné preskúmavať opodstatnenosť nároku priznaného v rozhodnutí súdu.
Exekučné konanie sa začína na návrh oprávneného dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.
Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.
Návrh na vykonanie exekúcie môže podať oprávnený ktorémukoľvek súdnemu exekútorovi vrámci celej Slovenskej republiky, ak je povinný občanom SR.
Ak máte záujem podať návrh na vykonanie exekúcie, kliknite na vzor
Exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie.

Účastníkmi konania sú:

  • oprávnený – podáva návrh na vykonanie exekúcie,
  • povinný – dlžník,
  • exekútor – ak súd rozhoduje o trovách exekúcie,
  • iné osoby – len v tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva zákon.