NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Návrh na vykonanie exekúcie

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné:
– ktorému exekútorovi je určený,
– kto ho robí,
– ktorej veci sa týka,
– čo sleduje,
– musí byť podpísaný a datovaný.

Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať:
–    meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba,
–    názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba,
–    presné označenie exekučného titulu,
–    vymedzenie vymáhaného nároku,
–    prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul).

Exekučný titul

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Podľa Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade:
–    rozhodnutí orgánov Európskej únie,
–    rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,
–    notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, (na notárskej zápisnici sa vykonateľnosť nevyznačuje)
–    vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
–    osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
–    vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
–    platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
–    vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,

pričom potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul:
–    súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
–    orgán na to oprávnený,
–    rozhodnutia Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, rozhodnutia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa opatrí potvrdením o vykonateľnosti ministerstvo, (tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutí).

Cudzí exekučný titul uznáva príslušný súd tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie.

Zhrnutie

Pre vymoženie svojich pohľadávok potrebujete:
1.    návrh na vykonanie exekúcie 2 × vzor návrhu
2.    originál, resp. overenú fotokópiu exekučného titulu
3.    fotokópiu exekučného titulu
4.    súdny poplatok vo výške 16,50 €

Od súdneho poplatku sú oslobodení okrem iných aj navrhovatelia v konaní o vymáhanie výživného.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktuje prosím exekútorský úrad.